Fundació

La Fundació Privada Carme Serrallonga es constituí el 1984, es va inscriure en el Registre de les Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 1986 i va començar a exercir el 1988 per a garantir la continuïtat i el foment de l’Escola Isabel de Villena i el seu tipus d’ensenyament en tots els nivells educatius. També inclou com a element prioritari el foment de la cultura catalana en general. Aquest plantejament de tipus docent i cultural és fruit d’una llavor que es va plantar a principis del segle XX: la Fundació Carme Serrallonga vetlla per la continuïtat d’un ensenyament de qualitat i d’un ideari, heretat de la línia introduïda per Carme Serrallonga, adaptada a l’època actual.

La representació, direcció i administració de la Fundació correspon a un Patronat. Inicialment s’integrà per la Fundadora d’aquesta Fundació, que fou Mercè Ros, i fins a nou persones més, ara, entre un mínim de set i un màxim d’onze. Les persones que s’escullen en la carta fundacional són nomenades per un període de quatre anys, renovables, i es renoven per meitat. Els Patrons, que ostenten un càrrec no remunerat, són escollits, com a mínim i amb relació a l’Escola Isabel de Villena, d’entre un membre de l’associació de pares i mares, un antic professor i un antic alumne, podent formar part, també, altres persones que s’interessin particularment per les finalitats fundacionals, i corresponen al ple del Patronat les funcions de l’elecció de futurs Patrons i el nomenament del Director de l’Escola Isabel de Villena.

La Fundació compleix, a més, les obligacions administratives i fiscals assenyalades en les lleis, en presenta els documents al Protectorat i a la resta d’autoritats competents. Totes la activitats de la Fundació són desinteressades, excloent-ne qualsevol ànim de lucre. El Patronat de la Fundació Privada Carme Serrallonga es reuneix sempre que calgui per deliberar les funcions que li són atribuïdes, necessàriament un cop per trimestre, juntament amb la Directora de l’Escola, Gemma Boix Domingo, i la Secretària no Patrona, Teresa Ferré i Canals. Des de la Fundació, s’organitzen accions diverses, com cicles de conferències o concerts de música, a més de tenir cura de la direcció educativa del centre escolar.[Totes les notícies]