Objectius

A l’escola Isabel de Villena pretenem que l’alumne aprengui a pensar. Això suposa un procés en contínua evolució que possibilitarà la consciència del propi aprenentatge de l’alumne. Per aconseguir-ho, treballarem per tal que els nens i nenes vagin adquirint habilitats que els permetin conèixer la seva pròpia manera d’aprendre. Així, a poc a poc seran capaços d’elaborar i planificar estratègies personals per a resoldre un problema i seran conscients dels recorreguts que han fet servir per arribar al final (aprendre a aprendre).

També serà molt important treballar i relacionar-se amb la informació, establint connexions amb altres informacions que ja tenen assimilades, transformar-en el coneixement significatiu.

Aprendre a pensar és més una idea, un estil d’intervenció per part de les mestres i de l’alumnat que una programació o un conjunt rígid de passos a seguir. És saber-los escoltar, acollir les inquietuds, preguntes, conflictes i necessitats dels infants, possibilitar situacions que els ajudin a investigar, acompanyar-los en els seus processos, respectar els diferents ritmes d’aprenentatge, … Serà doncs, un exercici de tolerància i flexibilitat.

Tot procés d’aprenentatge té lloc en el si d’una relació, l’observació dels factors emocionals en el fet d’aprendre i de conviure, ens ajuden a tenir una visió integrada del desenvolupament dels nens i nenes. Els aspectes afectius i cognitius de l’aprenentatge estan íntimament relacionats i són interdependents.

Amb aquesta mirada, l’avaluació és una eina de consciència individual i de consciència respecte el grup: serà la lectura d’un procés, no la mesura d’uns resultats.

[Totes les notícies]