Treball de Recerca

Tots els alumnes de batxillerat han de fer el treball de recerca dirigit per un professor-tutor, al qual s’assignen 2 crèdits. La seva finalitat és que l’alumne apliqui els coneixements adquirits, demostri l’assoliment dels objectius generals de l’etapa, faci transferències de coneixements, posi en pràctica les seves capacitats d’investigació i es prepari per a futurs treballs similars.

El treball de recerca es posa en pràctica durant el primer trimestre de 1r curs i s’acaba al segon trimestre de 2n curs. L’alumne presenta la seva memòria del treball i la seva defensa oral davant d’un tribunal format per tres professors.

En el conjunt del Batxillerat el treball de recerca té una ponderació del 10% sobre la qualificació final de l’etapa.

La seva finalitat és que l’alumne apliqui els coneixements adquirits, demostri l’assoliment dels objectius generals de l’etapa, faci transferències de coneixements, posi en pràctica les seves capacitats d’investigació i es prepari per a futurs treballs similars.

Es recomana als alumnes de primer que assisteixin a alguna exposició oral dels treballs dels alumnes de segon .

En el conjunt del batxillerat el treball de recerca té una ponderació del 10% sobre la qualificació final de l’etapa.

[Totes les notícies]