Secció Esportiva

El programa de la Secció Esportiva del Villena està dissenyat per assolir un desenvolupament integral dels alumnes/esportistes. En els cursos inicials de P5 i 1r treballem sobretot el desenvolupament l’aprenentatge motriu de l’infant: equilibri, ritme, coordinacions,… i l’adquisició dels hàbits esportius bàsics.

Posteriorment, i a mesura que el nen va creixent dins l’esport, afegirem aspectes tècnics i tàctics dels diferents esports mitjançant el treball d’equip, situacions de joc,… L’objectiu és que al final del programa l’alumne/esportista hagi reforçat el seu desenvolupament tant en l’àmbit motriu, cognitiu i afectiu (actituds, valors i normes), en funció de les pròpies capacitats, per tal de gaudir de l’activitat físico-esportiva.