El professor-tutor

Els professor-tutor segueix sent la persona responsable d’establir la comunicació amb les famílies dels alumnes que estan al seu càrrec. És la persona que recull la informació dels professors sobre els alumnes, la posa a la disposició dels pares i també s’entrevista amb aquests de manera que hi hagi la major coordinació possible en l’actuació de les famílies i l’escola.

Com que seria molt difícil aplicar un currículum obert de forma coherent sense un tutor que orientés l’alumne, l’acció tutorial és un element bàsic dins del disseny curricular.

Les orientacions personal i acadèmica acompanyen l’alumne al llarg de tota l’etapa secundària obligatòria. L’orientació professional s’accentua en la mesura que finalitza l’etapa i l’alumne no vol continuar estudis i es troba en la necessitat de decidir sobre el seu futur professional.

L’acció tutorial és responsabilitat de tots els professors de l’etapa; tots poden ser orientadors, si bé se sol assignar un professor-tutor per a fer el seguiment més de prop d’un grup d’alumnes. Aquest seguiment es fa en dos àmbits: l’individual i el col·lectiu. El tutor entrevistarà els seus alumnes individualment prestant una atenció personalitzada. El tutor té una hora setmanal de treball amb tots els seus alumnes. Tots els aspectes de dinàmica de grup i referents a l’orientació curricular necessitaran aquest temps.

[Totes les notícies]