Professor-tutor

Els professor-tutor segueix sent la persona responsable d’establir la comunicació amb les famílies dels alumnes que estan al seu càrrec. És la persona que recull la informació dels professors sobre els alumnes, la posa a la disposició dels pares i també s’entrevista amb aquests de manera que hi hagi la major coordinació possible en l’actuació de les famílies i l’escola.

Com que seria molt difícil aplicar un currículum obert de forma coherent sense un tutor que orientés l’alumne, l’acció tutorial és un element bàsic dins del disseny curricular.

Per tant, la tasca del tutor es desenvolupa en dues grans àrees:

  • L’orientació personal: intenta proporcionar a l’alumne un ajut vers la formació integral com a persona facilitant el seu autoconeixement.
  • L’orientació acadèmica: l’escola des de la tutoria treballa les ofertes d’estudis posteriors al Batxillerat, tant siguin universitaris com de cicles formatius de grau superior. El tutor treballa aquest tema a partir dels interessos personals dels alumnes, i també a partir de xerrades o conferències d’especialistes o d’exalumnes que han cursat estudis que poden ser del seu interès.

L’acció tutorial és responsabilitat de tots els professors de l’etapa; tots poden ser orientadors, si bé se sol assignar un professor-tutor per a fer el seguiment més de prop d’un grup d’alumnes. Aquest seguiment es fa en dos àmbits: l’individual i el col·lectiu. El tutor entrevistarà els seus alumnes individualment prestant una atenció personalitzada. El tutor té una hora setmanal de treball amb tots els seus alumnes. Tots els aspectes de dinàmica de grup i referents a l’orientació curricular es desenvoluparan en aquesta franja.

[Totes les notícies]